NameMNCMCC
Anfon SMS i Somalia NationLink (Nationlink),SomaliaSomalia NationLink (Nationlink),Somalia60637
Anfon SMS i Telesom,SomaliaTelesom,Somalia82637
Anfon SMS i Somafone FZLLC,SomaliaSomafone FZLLC,Somalia4637
Anfon SMS i Nationlink,SomaliaNationlink,Somalia10637
Anfon SMS i Hormood,SomaliaHormood,Somalia25637
Anfon SMS i Golis,SomaliaGolis,Somalia30637

Anfon Rhyddha SMS at Somalia